Omurga GGSPYŞ Şirket Ortağım GSYF

Omurga GGSPYŞ Şirket Ortağım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu iç tüzüğü 10 Aralık 2018 tarih ve 12233903-320.01.01-E.13820 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

btn
x